KLACHTENPROCEDURE JONGKIND FINANCIEEL ADVIES

U heeft een klacht ingediend of u wilt een klacht indienen over Jongkind Financieel Advies. In dit document vindt u meer informatie over de procedure met betrekking tot de behandeling van uw klacht.

Indienen van een klacht

Een klacht moet schriftelijk, dat wil zeggen per brief, e-mail of fax, aan ons worden toegestuurd. Wij raden u aan om de klacht zo volledig mogelijk te omschrijven en met feiten te onderbouwen. Met ‘feiten’ bedoelen wij onder andere kopieën van brieven of e-mails tussen u en ons of andere documenten die van belang kunnen zijn voor een goede behandeling van uw klacht. Deze documenten kunt u als bijlage(n) bij uw klacht meesturen.

Let op! Als uw klacht niet schriftelijk (dus telefonisch) aan ons wordt gemeld, kunnen wij de klacht niet in behandeling nemen. U krijgt dan dus ook geen (schriftelijke) reactie.

Klachttermijn

Een klacht dient zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee maanden na het ontstaan ervan, te worden ingediend bij Jongkind Financieel Advies. Klachten die na deze termijn worden ingediend, worden inhoudelijk niet behandeld en dus niet beantwoord. U ontvangt hierover een brief van ons.

Ontvangstbevestiging

Jongkind Financieel Advies zal de ontvangst van uw klacht binnen 2 weken na het indienen hiervan schriftelijk aan u bevestigen. In deze bevestiging wordt een indicatie geven binnen welke termijn u, onder normale omstandigheden, een antwoord op uw klacht kunt verwachten. Mocht het onderzoek naar uw klacht onverwacht langer duren dan de gegeven termijn, dan ontvangt u hiervan eveneens schriftelijk bericht. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij complexe klachten of klachten waarbij derde partijen betrokken zijn. Wij vragen bij voorbaat uw begrip hiervoor.

Niet-ontvankelijk

Het is ook mogelijk dat u geen ontvangstbevestiging krijgt, maar dat u direct een brief krijgt waarin Jongkind Financieel Advies u niet-ontvankelijk in uw klacht verklaart. Er zal dan geen inhoudelijke behandeling van uw klacht plaatsvinden. Een aantal redenen om uw klacht niet ontvankelijk te verklaren zijn:

  • De klacht is niet op de juiste wijze ingediend.
  • Er is geen (volledig en correct) machtigingsformulier ontvangen.
  • De klacht heeft geen betrekking op diensten of producten van Jongkind Financieel Advies.
  • De klacht is niet binnen de klachttermijn van twee maanden ontvangen.
  • Etc.

Dossieronderzoek

Jongkind Financieel Advies zal direct na ontvangst van uw klacht een onderzoek instellen en de betrokken afdeling(en) en/of derden informeren. Als alle benodigde informatie in het dossier aanwezig is, zal door de behandelaar van uw klacht een standpunt worden ingenomen. Jongkind Financieel Advies waarborgt hiermee een zorgvuldige en objectieve behandeling van uw klacht.

Beantwoording

U ontvangt het standpunt op uw klacht schriftelijk per gewone post. Op uw verzoek kan het antwoord ook per fax of per e-mail aan u worden verstuurd. U kunt in uw klacht aangeven hoe u door ons benadert wenst te worden. Nogmaals wijzen wij u erop dat er telefonisch geen reactie zal worden gegeven op uw klacht. Wij vragen om uw begrip hiervoor.

Herzieningsverzoek

U kunt Jongkind Financieel Advies vragen om haar standpunt te herzien wanneer er sprake is van nieuwe of gewijzigde informatie en/of omstandigheden. Dit heet een herzieningsverzoek. In het herzieningsverzoek kunt u aangeven hoe u antwoord wilt ontvangen, per brief of per e-mail. Wij zullen de klacht in dat geval opnieuw beoordelen. Indien er gegevens of documenten ontbreken en wij van mening zijn dat deze informatie nodig is, dan vragen wij u om meer informatie aan te leveren. Het herzieningsverzoek kan tot resultaat hebben dat wij ons standpunt herzien. De uitkomst kan ook zijn dat wij ons standpunt niet herzien.

Reactietermijn

Uw herzieningsverzoek of reactie op de brief van Jongkind Financieel Advies, moet binnen vier weken na de datum op de inhoudelijke brief van Jongkind Financieel Advies met het schriftelijke antwoord zijn ontvangen. Reacties of herzieningsverzoeken die na deze termijn worden ingediend, worden helaas niet inhoudelijk behandeld en beantwoord. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan Jongkind Financieel Advies besluiten om af te wijken van deze regel. Indien het herzieningsverzoek dan toch in behandeling wordt genomen, dan ontvangt u hierover schriftelijk bericht van ons.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Jongkind Financieel Advies is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (hierna: KiFiD) onder het nummer 300015296. Het KiFiD biedt u als consument één loket voor beslechting van geschillen over alle financiële diensten. De procedure is als volgt.

Indien u binnen zes weken na het indienen van de klacht geen reactie hebt ontvangen van Jongkind Financieel Advies, dan kunt u de klacht voorleggen aan het KiFiD. Bij uw klacht moet u vermelden op welke datum u bij Jongkind Financieel Advies heeft geklaagd en aangeven dat Jongkind Financieel Advies niet binnen zes weken heeft gereageerd. Indien u geen ontvangstbevestiging heeft ontvangen van Jongkind Financieel Advies, dan kunt u binnen acht weken na indiening de klacht voorleggen aan het KiFiD

Ook kunt u een klacht bij het KiFiD indienen, indien de interne klachtenprocedure bij Jongkind Financieel Advies volledig is doorlopen en u het niet eens bent met de afwijzing van de klacht. De klacht moet in dat geval worden ingediend binnen één jaar nadat u uw klacht aan Jongkind Financieel Advies heeft voorgelegd of binnen drie maanden na dagtekening van de brief waarin Jongkind Financieel Advies

haar standpunt over uw klacht aan u kenbaar heeft gemaakt. De langste van deze twee termijnen geldt.

Wanneer Jongkind Financieel Advies u bij een schriftelijke afwijzing niet heeft gewezen op de mogelijkheid uw klacht aan KiFiD voor te leggen, moet u de klacht indienen binnen een redelijke termijn nadat u begreep of had behoren te begrijpen dat u met uw klacht bij KiFiD terecht kon.

Indien Jongkind Financieel Advies u bij de schriftelijke afwijzing wel heeft gewezen op de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen aan KiFiD, maar niet op de termijn van drie maanden die daaraan is verbonden, dan kunt u de klacht binnen een redelijke termijn na de afwijzing van Jongkind Financieel Advies aan het KiFiD voorleggen. Als uitgangspunt geldt een termijn van maximaal één jaar, maar het KiFiD kan hiervan afwijken.

Voor het indienen van uw klacht bij het KiFiD dient u gebruik te maken van het formulier dat beschikbaar is op de website van het KiFiD, www.kifid.nl. U kunt uw klacht ook online indienen via mijn.kifid.nl. U kunt uw klacht via een online klachtenformulier melden en alle relevante bestanden uploaden. De behandeling kunt u vervolgens via Mijn KiFiD volgen. Op deze persoonlijke webpagina kunt u ook de status van uw klacht volgen.

De Geschillencommissie

Nadat uw klacht is geregistreerd, zal het KiFiD beoordelen of uw klacht in behandeling kan worden genomen en zo ja, op welke wijze. De Geschillencommissie van het KiFiD bepaalt of uw klacht door middel van de reguliere behandeling, of door middel van een vereenvoudiging in behandeling wordt genomen. In voorkomende gevallen zal de Geschillencommissie proberen om tussen de partijen te bemiddelen. Deze mogelijkheid staat gedurende de procedure open en gebeurt op initiatief van de Geschillencommissie. Als de bemiddeling mislukt, behandelt de Geschillencommissie de klacht alsnog.

Jongkind Financieel Advies heeft ervoor gekozen om alle uitspraken van de Geschillencommissie van het KiFiD bindend te verklaren. U heeft de mogelijkheid om ervoor te kiezen dat de uitspraak niet bindend is. Voor Jongkind Financieel Advies is de uitspraak dan ook niet bindend. Bij een vereenvoudigde behandeling van uw klacht door de Geschillencommissie van het KiFiD is de uitspraak conform het reglement van het KiFiD altijd niet-bindend.

Bent u het niet eens met de uitspraak van het KiFiD?

Als u of Jongkind Financieel Advies het niet eens is met de uitspraak van de Geschillencommissie van het KiFiD dan staat beroep open bij de Commissie van Beroep als het financieel belang € 25.000,00 of meer is. Ook kunt u of Jongkind Financieel Advies naar de rechter stappen voor een marginale toetsing. Dat houdt in dat de rechter nagaat of het advies juist tot stand is gekomen en of het voldoende is gemotiveerd; een inhoudelijke toets is niet mogelijk tegen een bindende uitspraak. Indien u geen gebruik maakt van de klachtenprocedure bij het KiFiD of wanneer het KiFiD uw klacht niet- ontvankelijk verklaard, kunt u het geschil voorleggen aan de burgerlijke rechter.

Kosten KiFiD

Aan de dienstverlening van de Geschillencommissie van het KiFiD zijn geen kosten verbonden. Voor een procedure bij de Commissie van Beroep is een bijdrage verschuldigd van € 500,00. Op de website van het KiFiD kunt u het reglement van het KiFiD terugvinden. De contactgegevens van het KiFiD zijn:

Postbus 93257, 2509 AG te Den Haag

Telefoon: 070-333 8999
E-mail: consumenten@KiFiD.nl Website: http://www.KiFiD.nl

 

Correspondentie

De klacht die u aan Jongkind Financieel Advies stuurt, wordt behandeld door de afdeling Customer Service van Jongkind Financieel Advies. Uw klachtbrief en alle overige correspondentie kunt u zenden naar:

Jongkind Financieel Advies, Afdeling Customer Service, Diepenallee 52,
6301 GK te Valkenburg aan de Geul

Telefoon : 06-15086765
E-mail : info@jongkindfinancieeladvies.nl Website: www.jongkindfinancieeladvies.nl